Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

i) Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), kdy na jedné straně je fyzická osoba Lucia Staňová, IČ 86979078, , se sídlem Okružní 924, 735 14, Orlová 4.

ii) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

i) Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „Objednávka“).

ii) Objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě představuje návrh na uzavření Kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 14 dní a její obdržení potvrdí Prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany Prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je Kupující informován e-mailem.

iii) Prodávající dodává Kupujícím zboží pouze v obvyklém množství. V konkrétních případech (zejména při slevách) je Prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat Kupujícímu.

iv) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy (dále jen „Komunikačních prostředků“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Komunikačních prostředků si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. ZPŮSOBY PLATBY A DODÁNÍ

i) Před odesláním Objednávky bude Kupující na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

ii) Nejsme plátci DPH. Součástí dodávky zboží je daňový doklad, který Prodávající zašle e-mailem na adresu Kupujícího. Veškeré ceny zboží platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí Kupujícího informovat o správné ceně a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření Kupní smlouvy a Objednávka bude stornována.

iii) V případě, že je způsob dodání smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko za požadovaný způsob dodání a zavazuje se uhradit případné dodatečné náklady spojené s doručováním.

iv) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy a zaplacením se rozumí okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

v) Je-li Prodávající na základě Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

vi) Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

vii) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

IV. ODSTOUPENÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

i) Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží.

ii) V případě, že chce Kupující využít tohoto práva, je nezbytné Prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat Prodávajícího e-mailem na adrese info@lucianna.eu, nebo telefonicky na čísle +420 737 125 650. Je možné užít i vzorový dokument Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.

iii) Pokud Kupující odstupuje od Kupní smlouvy, vrátí Prodávající kupní cenu zboží. Uvedené peněžní prostředky Prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. Prodávající si vyhrazuje právo pozdržet vyplacení peněžních prostředků do doby, než Prodávající zboží obdrží zpět. K vrácení peněžních prostředků bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny Kupujícím, nedohodnou-li se strany jinak. Zboží Kupující vrátí bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, poštou na adresu Lucia Staňová, Okružní 924, Orlová 4, 73514. Náklady spojené s vrácením zboží hradí Kupující.

iv) Prodávající si dovoluje upozornit, že Kupující podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Dále, že Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám.

V. REKLAMACE

i) Jestliže má zboží při dodání vadu, Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro Prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je Kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od Kupní smlouvy.

ii) Za vady na zboží odpovídá Prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží.

iii) Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje Prodávající nad rámec Objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží.iv) Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat e-mailem na info@lucianna.eu nebo sdělit Prodávajícímu telefonicky na čísle +420 737 125 650. Reklamované zboží Kupující zašle poštou na adresu Lucia Staňová, Okružní 924, 73514, Orlová 4. společně s vyplněným dokumentem Reklamační list. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí, bude Kupující informován prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.

v) Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. O reklamaci rozhodne Prodávající bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. V opačném případě je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby Kupující poskytl potřebnou součinnost.

vi) Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace Prodávající.

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

i) Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje na e-mailovou adresu info@lucianna.eu a Prodávající doručuje na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce Kupujícího.

ii) Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailu na adrese info@lucianna.eu. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající e-mailem na adresu Kupujícího.

iii) Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

iv) Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

i) Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Ochrana osobních údajů.

ii) Kupující souhlasí se zpracováním údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

iii) Kupující je povinen své osobní údaje v Objednávce uvádět správně a pravdivě a v případě změn je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.

iv) Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů internetových stránek ke zlepšování svých služeb.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

i) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky.

ii) Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

iii) Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.

iv) Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

i) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Lucia Staňová, se sídlem Okružní 924, 73514 Orlová 4. (dále jen „Správce“).

ii) Pro uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat Správce e-mailem na adrese info@lucianna.eu.

iii) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

iv) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

i) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

ii) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

i) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
• oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

ii) Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
• ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl(a) svůj výslovný souhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

i) Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

ii) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

i) Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním internetového obchodu,
• zajišťující marketingové služby.

ii) Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. VAŠE PRÁVA

i) Za podmínek stanovených v GDPR máte právo
• na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
• vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• odvolat souhlas se zpracováním telefonicky nebo e-mailem na kontakt Správce uvedený v čl. I. odst. ii) tohoto dokumentu.

ii) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

i) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

ii) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování SSL.

iii) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby dle čl. V., a to v nezbytném rozsahu.

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE OSOB MLADŠÍCH 16 LET

i) Internetový obchod není určen pro osoby mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze v případě, pokud k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

i) Je-li některé ustanovení tohoto dokumentu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

ii) Znění tohoto dokumentu může Správce kdykoliv měnit či doplňovat.

Cart
Your cart is currently empty.